Algemene bepalingen

Woonzorgcentrum Bremdael (hierna: “het woonzorgcentrum”) engageert zich ertoe zorgvuldig om te gaan met uw privacy en persoonsgegevens. Het woonzorgcentrum houdt zich, in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, bezig met de bescherming van de administratieve, verpleegkundige, paramedische en medische gegevens van potentiële, huidige en voormalige bewoners. Uw persoonsgegevens worden verwerkt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Begrippen

In het kader van deze Privacyverklaring wordt verstaan onder:

 • ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG
 • ‘Bewoners’: personen die wonen, leven, maaltijden nuttigen en zorg en begeleiding ontvangen gedurende dag en nacht in het woonzorgcentrum.
 • ‘Persoonsgegevens’: elke informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 • ‘Verwerking van persoonsgegevens’: elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op sets van persoonsgegevens, al dan niet op geautomatiseerde wijze, zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, ophalen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door middel van overdracht, verspreiding, of anderszins beschikbaar maken, uitlijnen of combineren, beperken, verwijderen of vernietigen.
 • ‘Verantwoordelijke voor de verwerking’: de natuurlijke of rechtspersoon die het doel of de doelstellingen bepaalt waarvoor, en de wijze waarop persoonsgegevens zullen worden verwerkt. In dit geval is het woonzorgcentrum verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van bewoners.

Reikwijdte

Deze privacyverklaring verklaart hoe het woonzorgcentrum omgaat met uw persoonsgegevens als bewoner en is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Rechtmatige verwerking van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

Het woonzorgcentrum bewaart persoonsgegevens van alle bewoners. Deze persoonsgegevens zijn onder meer de volgende: persoonlijke identificatiegegevens (naam, achternaam …), rijksregisternummer, identificatiegegevens van de overheid (identiteitskaartnummer …), persoonlijke eigenschappen (geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, nationaliteit …), contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer …), financiële gegevens vb.: rekeningnummer), samenstelling van het gezin (partnergegevens, aantal kinderen …), informatie over levensstijl (voorkeuren …), gegevens betreffende de gezondheid (vb.: anamnese, medicatielijst, Katz-schaal, wensen m.b.t. het levenseinde,…), interesses, registratie van activiteiten, enz.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Het woonzorgcentrum verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens onder meer voor volgende doeleinden:

 • Het opstellen van een administratief dossier (bv.: in het kader van vaste opname en opnameovereenkomsten, wachtlijstbeheer …);
 • Het verstrekken van informatie aan de bewoner (bv.: zorginformatie door zorgverleners, het infoblad van het woonzorgcentrum …);
 • Het verstrekken en organiseren van verpleegkundige en paramedische zorgen, hierbij inbegrepen de bestelling van de benodigde medicijnen (bv.: toedienen van medicatie, kinesitherapie, pedicure, palliatieve dienstverlening …);
 • Het faciliteren van verwijzingen omwille van nood aan specifieke zorgverlening (bv.: een revalidatiecentrum …);
 • Het verstrekken van gegevens aan externe partijen en overheid (bv.: aan het OCMW, mutualiteiten, het RIZIV, voor aanvragen tot tegemoetkomingen …).

Het woonzorgcentrum verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op een wijze die compatibel is met de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld of die door de bewoner worden toegestaan. Het woonzorgcentrum neemt verder ook alle passende stappen die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens accuraat, actueel en betrouwbaar zijn ten aanzien van de vooropgestelde doeleinden.

Houd er wel rekening mee dat u medeverantwoordelijk bent voor de nauwkeurigheid van uw persoonsgegevens. Indien bepaalde informatie gedurende uw verblijf verandert, dient u dit actief te melden bij de administratie van het woonzorgcentrum.

Op welke rechtsgrond worden de persoonsgegevens verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens als bewoner is gerechtvaardigd door het bestaan van een opnameovereenkomst tussen de bewoner en het woonzorgcentrum of is noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen die op het woonzorgcentrum rusten (vb. verstrekking van gegevens betreffende de gezondheid aan overheidsinstanties).

Ten slotte zijn er ook verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor het woonzorgcentrum uw toestemming vraagt. Voor onder meer het nemen en publiceren van foto’s tijdens activiteiten van het woonzorgcentrum, het ontvangen en verwerken van zorgverzoeken, het opnemen van bepaalde gegevens in het administratief dossier, … vragen wij uw toestemming. Indien u liever niet hebt dat deze gegevens voor dergelijke doeleinden gebruikt worden, kan u dit melden aan de administratie van het woonzorgcentrum.

Doorgifte van persoonsgegevens

Om bepaalde van de hierboven vermelde doeleinden te kunnen realiseren, geeft het woonzorgcentrum uw persoonsgegevens door aan volgende (soorten) organisaties:

 • EBD (elektronisch bewonersdossier) leveranciers
 • Externe zorgverleners
 • Inspectie- en overheidsdiensten
 • Sociale zekerheidsinstanties
 • Mutualiteiten en zorgkassen
 • Verzekeraars

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Het woonzorgcentrum neemt passende maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bijgehouden dan nodig voor de vooropgestelde doeleinden of zoals vereist in het kader van een contract of toepasselijke wet.

Beveiliging

Het woonzorgcentrum erkent de verantwoordelijkheid om voor de persoonsgegevens die u toevertrouwt een gepast beveiligingsniveau te voorzien. Het woonzorgcentrum neemt dan ook verschillende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging.

Op organisatorisch vlak worden onder meer maatregelen met betrekking tot de beperkte toegang tot en monitoring van de gebouwen, systemen en bestanden geïmplementeerd. Ook technische maatregelen, waaronder firewalls en encryptie, bescherming door middel van persoonlijke wachtwoorden en verificatie, alsmede verificatievereisten.

Privacyrechten

U heeft het recht op inzage tot de persoonsgegevens die u aan het woonzorgcentrum heeft verstrekt. U bent ook gerechtigd om persoonsgegevens die niet meer accuraat zijn, te laten wijzigen, of persoonsgegevens die onvolledig zijn, te laten aanvullen. De gegevens kunnen tevens in gestructureerde, gangbare en digitale vorm verstrekt worden, al dan niet ter overdracht naar andere verwerkingsverantwoordelijken.

Daarnaast kan u ook bezwaar maken tegen een bepaalde verwerking van uw persoonsgegevens of vragen om een beperking van de verwerking. In bepaalde gevallen is een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om contractuele verplichtingen te kunnen realiseren. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw recht op bezwaar of uw recht op beperking.

Voor de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor u uw toestemming gegeven heeft, geldt dat u deze toestemming te allen tijde opnieuw kan intrekken. Deze intrekking doet echter geen afbreuk aan de verwerkingen die voorheen plaatsvonden op basis van de door u gegeven toestemming. U kan ook beroep doen op uw recht op gegevenswissing. Hierbij dient steeds doeleinde, rechtsgrond en redelijkheid van het verzoek in acht genomen te worden. Ook is in bepaalde gevallen een verwerking van de persoonsgegevens noodzakelijk om een wettelijke bepaling na te komen of om rechtsvorderingen te kunnen uitoefenen en onderbouwen. Het naleven van deze verplichtingen heeft dan voorrang op uw recht op gegevenswissing.

U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

U kan al deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de administratie. Het woonzorgcentrum verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informatie over het gevolg dat aan uw verzoek is gegeven.

Wijzigingen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op een manier die overeenkomt met de geldende privacywetgeving. Over dergelijke wijzingen zal u op toepasselijke wijze worden geïnformeerd.

Contact

Bij vragen over de inhoud van deze bepalingen, vragen over de verwerking van persoonsgegevens of bij vragen over het uitoefenen van uw rechten omtrent uw eigen persoonsgegevens die het woonzorgcentrum verwerkt, kan u contact opnemen met de administratie en de DPO via volgend e-mailadres: patrick@bremdael.be.